سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خاک

 

آبی ترین نقطه آسمان تو بمان...

میشود آقازاده بود و در صف اول جنگید...

میشود آقازاده بود و برای جایگاه بهتر در برابر فتنه قد خم نکرد...

میشود آقازاده بود و برای امتداد خط اسلام جنگید بدون در نظر گرفتن مرزها...


ارسال شده در توسط خاک