سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

گاهی با تمام دانستهایت میجنگی که به خود به قبولانی هیچ نمی دانی گاهیم با تمام ندانستنیها میجنگی که به خود به قبولانی که میدانی.

ای همه دانستنیها و ندانستنیهایم از رویای من آرامتر برو چند قدمی مانده تا پروازفقط ار من بی من آرامتر برو...

دست و پا زدنهایم را نمیبینی که از تو بی تو میروم...

فقط آن خط سفید در انتهای افق را میبینی از آن هم بی من برو... 


ارسال شده در توسط خاک