سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاک

باید قبل رمضان توبه کرد .توبه برای بالهایی که تمام عطش وجودشان پرواز تا بیکران هستی بود

توبه برای نگاهی که  چرخید

توبه برای دلی که بی یاد تو لرزید

توبه برای شبنمی که از برای دلتنگی به غیر تو غلطید

دوباره بوی خاک میآید دوباره بالهایم فراق پیدا کرده برای پریدن سبک شدم بی تو اطرافم را خاک فرا گرفته بالهایم را با شدت بیشتری حرکت میدهم به اوج فکر میکنم به آنجا که در مقابل چشمانت میاستم و تو با تمام من به نظاره مینشینی پرواز جسم درگیرم را که جسم در روح و روح در جسم  تمام منهای ظاهری بودم که حال فارق شدم ...

راه این بالها با نفسی زمینی وسوسه بودن بود حال راهی پرواز ...


ارسال شده در توسط خاک