سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خاک

آسمانم

نگاه من میان آسمان و زمین معطل است ...

نگاهی باید تا نگاهم را فرود آورد ...


ارسال شده در توسط خاک

مهربانم ...

از من با تمام عریانیم ...

      عریانی نگاهم ...

از من با تمام عریانیم ...

      عریانی قلبم ...

از من با تمام عریانیم ...

      عریانی دستهایم ...

بگذر...


ارسال شده در توسط خاک
<      1   2