سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خاک

وقتی چیزی از دست رفته رفته است.آرزوی برگشتن آن تنها موجب درد و ناراحتی تان می شود.خیلی بهتر است که آن چه را از دست داده اید نوعی از زندگی مال و منال ارتباط_با چیزی متفاوت جایگزین کنید نه با چیزهایی بسیار شبیه آن چه از دست داده اید .

به این طریق هیجانات و احساسات جدیدی متولد می شوند.


ارسال شده در توسط خاک