سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خاک

آسمان دلم این روزها با آسمان نگاه تو بارانیست دلم چون آسمان کویر شده چون تو بتوانی تمامی ستارگانش بچینی ...

دستهایت را دراز کن نه دستانت نمیرسد به پهنای آسمان دلم...

ثانیه ها را به یادت دقیقه کردم ...

دقیقه ها را ساعت ...

و ساعتها را روز ...

حال روزها را ماه...

و ماهها را سال...

این سالها را هم قرن میکنم تا دنیای من بگذرد ...

بالهای پروازم: آسمان دلم کویری است دیگر توان پروازم نیست زمینگیر شدم تو توان به بالهایم بده ...

تو توانم بده ...

 


ارسال شده در توسط خاک