سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خاک

باید قبل رمضان توبه کرد .توبه برای بالهایی که تمام عطش وجودشان پرواز تا بیکران هستی بود

توبه برای نگاهی که  چرخید

توبه برای دلی که بی یاد تو لرزید

توبه برای شبنمی که از برای دلتنگی به غیر تو غلطید

دوباره بوی خاک میآید دوباره بالهایم فراق پیدا کرده برای پریدن سبک شدم بی تو اطرافم را خاک فرا گرفته بالهایم را با شدت بیشتری حرکت میدهم به اوج فکر میکنم به آنجا که در مقابل چشمانت میاستم و تو با تمام من به نظاره مینشینی پرواز جسم درگیرم را که جسم در روح و روح در جسم  تمام منهای ظاهری بودم که حال فارق شدم ...

راه این بالها با نفسی زمینی وسوسه بودن بود حال راهی پرواز ...


ارسال شده در توسط خاک

تمام این ثانیه ها را با تو فقط با تو معامله کردم...

به دلم قول دادم بابت تمام نگاههای خیسش گله نکنم...

به دلم قول دادم بابت تمام بغضهای نشکسته گله نکنم ...

به دلم قول دادم بابت تمام حرفها گله نکنم ...

انقدر سخت شدم که فقط سکوت میکنم ...سکوت

 


ارسال شده در توسط خاک

در تنهایی در این دل شب با خود فکر میکردم که کاش مثل کودکی نقش خیال تو در سر میپروراندیم یوسف زهرا س...

به دعای عرفه ای که با شوق دیدن رویت زمزمه میکردیم که در تنگنای غروب شاید نگاهم به نگاهت افتد...

به سادگی دخترکم که با چه ذوقی لباس بر تن میکند تا نیمه شب به مسجد برای احیا برود ...

هنوز هم دلم به نوای نیت آشناست ...هنوز هم بوی یاس را از عرفه استشمام میکنم ...

باور کن تمام سعی خود را میکنم تا در رنگارنگی دنیا گم نشوم میدانم که میدانی و میبینی که چقدر با نفس میجنگم ...

یوسف زهرا س دل به درد بسپار و خودت برای آمدنت کاری کن ...

خدا نکند لحظه آمدنت مشغول بازی دنیا باشم ...


ارسال شده در توسط خاک
<      1   2